Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

20:39
20:39
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viakoskoss koskoss
mrymrumru
20:39
Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski
mrymrumru
20:39
3695 39da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorazon corazon
mrymrumru
20:18
4038 f0cd
Reposted frompotatolovero potatolovero viasummerstar summerstar
20:17
4753 84f4 500
Reposted fromdivi divi viastriker striker
mrymrumru
20:17
5181 dd4f

Does it hurt baby
20:16
3103 395c 500

sixpenceee:

Sunlight through a tree during an eclipse. The tree leaves act similar to how pinhole cameras work, leaving these little eclipse casts

Reposted frombwana bwana viairukandjisyndrome irukandjisyndrome
mrymrumru
20:15
Reposted fromfragles fragles viasummerstar summerstar
20:14
5619 fb82 500
Reposted fromdivi divi viasummerstar summerstar
20:13
5523 59b4 500

crocutalupus:

Cozy and safe by Hanibaber

Reposted fromryliceracc ryliceracc viaCarridwen Carridwen
20:12
0008 3bd6 500
Reposted fromidiod idiod viaCarridwen Carridwen
20:10

wackd:

somethingfangirly:

just-shower-thoughts:

Every computer needs a “cleaning keyboard” mode where the keys would be inactive while you wipe them down

why not just clean it while the computer is shut down?

while the computer is what now

Reposted fromjaphy japhy viatediousuncle tediousuncle
mrymrumru
20:09
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.
20:08
4019 1d5e 500

goddessprogress:

#Adulthood

Reposted fromtron tron viamalinowowa malinowowa
mrymrumru
20:08
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viamalinowowa malinowowa
mrymrumru
20:08
Łatwo poznać, kiedy działamy wbrew sobie, bo nagle zaczyna nam być smutno, czujemy się niedoceniani, mamy przekonanie, że inni nie wiedzą, jacy jesteśmy naprawdę. Zaczynamy czuć do siebie albo do ludzi żal - o to, że nas nie znają.
Reposted fromavooid avooid viamalinowowa malinowowa
20:05
9699 1f9b 500

tamas-asks:

scotchtapeofficial:

i keep visualizing the dandelion as chillin with his dick out

XD THIS HAD ME LOL

Reposted fromBlackmoonrose13 Blackmoonrose13 viabiri biri
mrymrumru
20:05
mrymrumru
14:45
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl