Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2016

mrymrumru
20:36
Mieć świado­mość, że tworząc związek, właśnie przy tym kimś po­zos­ta­jesz sobą. Bez sztuczności, która pcha się drzwiami i ok­na­mi. Bez ory­ginal­ności, która w sier­pniu dwu­tysięczne­go dziesiąte­go ro­ku jest tren­dy. Bez zbędne­go piep­rze­nia o pier­dołach, uda­wania or­gazmów i całej tej ma­sy szaj­su, który gni­je na Twoich oczach w ce­remo­nial­nym by­ciu ra­zem. W roz­ciągniętym swet­rze, z włosa­mi w nieładzie i kub­kiem her­ba­ty wie­czorną porą, z kimś, kto nie uda­je i tak, jak Ty... Po pros­tu jest sobą.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazEveR zEveR
mrymrumru
20:36
9581 fe1d 500
Reposted fromYuei Yuei viaadhara adhara
mrymrumru
20:35
9545 d994
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazEveR zEveR

September 17 2016

mrymrumru
16:05
5233 4b2e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffeebitch coffeebitch
mrymrumru
16:01
8166 86c8
eye roll, viking style
Reposted fromsaski saski viacoffeebitch coffeebitch
mrymrumru
16:00
8454 f337 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viashieep shieep

September 16 2016

mrymrumru
11:42
2502 505b 500
Reposted fromhollowhd hollowhd viagreywolf greywolf
mrymrumru
11:42
1927 3ce0
Reposted fromsusovva susovva viagreywolf greywolf

September 15 2016

mrymrumru
20:53
1922 5838 500
Reposted fromfungi fungi viaSpecies5618 Species5618
mrymrumru
20:52
5362 517e 500
Reposted fromrol rol viaSpecies5618 Species5618
mrymrumru
20:48
6312 8a3e
Reposted fromkjuik kjuik viathornat thornat
mrymrumru
20:47
7756 2873
Reposted fromkyte kyte viawujcioBat wujcioBat
mrymrumru
20:47
1274 50bc 500
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viawujcioBat wujcioBat
mrymrumru
20:47
Reposted frompjoter pjoter viathornat thornat
mrymrumru
20:46
mrymrumru
20:45
5142 9ca2
mrymrumru
20:45
2506 a6ed
Reposted fromscorpix scorpix viaAmericanlover Americanlover
mrymrumru
20:45
4275 1944
mrymrumru
20:44
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaSpecies5618 Species5618
mrymrumru
20:44
9795 5d9e
Reposted fromgorky gorky viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl